Verzekeringen


Leven – Risicoverzekering

Deze dienstverlening treedt in werking als de kostwinner tijdens de hypothecaire verplichting komt te overlijden en de nabestaanden niet in staat zijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Deze financiële gevolgen worden gedekt als u een risico-verzekering heeft afgesloten.

Leven – Spaarkapitaal of Pensioenverzekering

Hierbij is het leven van de verzekerde vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering gedekt. Op het moment dat de verzekering is afgelopen (einddatum) vindt een eenmalige uitkering van het verzekerd kapitaal plaats of wordt een maandelijks bedrag uitgekeerd tot het overlijden van de gepensioneerde.

Brandverzekering

Wij verzekeren uw have en goed tegen plotseling ontstane schade of verlies. Hebben uw verzekerde goederen bijvoorbeeld door brand, ontploffing of blikseminslag schade opgelopen, dan worden die volgens de polisvoorwaarden vergoed.


Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen hebben tot doel de verzekerden te vrijwaren van de financiële gevolgen van hun aansprakelijkheid. Wij bieden wettelijke, contractuele, producten, employés’, milieu en beroeps aansprakelijkheidsverzekeringen.

Transport

Wanneer u de lading die u transporteert verzekert, bent u er zeker van dat de goederen goed aankomen op de plaats van bestemming. SCB NV verzekert transport van goederen via land, water of lucht. Ook voor waarde- of geldtransporten hebben wij een speciale dienstverlening.

Construction

Bij de bouw, constructie en/of renovatie van gebouwen is het raadzaam een construction-all risk verzekering af te sluiten. Ons personeel geeft u daar alle informatie over.


Ongevallen – SOR

De Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) is ontwikkeld om de werknemer schadeloos te stellen als hij tijdens het uitoefenen van zijn beroep een ongeluk krijgt of als hij wordt getroffen door een beroepsziekte. Onder de SOR vallen ongevallen van huis naar werk en omgekeerd. De werkgever is verplicht deze verzekering af te sluiten bij een door de overheid toegelaten verzekeringsmaatschappij.

Ongevallen – PO

Persoonlijke Ongevallen (PO) verzekering komt van pas bij invaliditeit als gevolg van een ongeval of het verscheiden van de verzekerde. Een PO garandeert dat de financiële gevolgen in zulke gevallen worden beperkt.

Uitvaart

Heeft u een begrafenis of uitvaartverzekering afgesloten dan wordt bij uw verscheiden een vastgesteld bedrag uitgekeerd om de begrafenis- of crematiekosten te dekken.


Motorrijtuigen


WAM

Voor de gemotoriseerde weggebruiker is Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) verplicht. Deze verzekering dekt de schade die u eventueel toebrengt aan derden.

Casco

Besluit u een casco of all risk verzekering af te sluiten, dan bent u ervan verzekerd dat de eventuele schade aan uw voertuig conform de polisvoorwaarden ook wordt vergoed.

Rechtsbijstand

Deze dienstverlening houdt in dat zowel de persoon die verzekering heeft afgesloten als de bestuurder, passagiers en nabestaanden van het aangereden voertuig gegarandeerd zijn van rechtshulp. Er kan daarbij ook een beroep op rechtsbijstand worden gedaan als vaststaat dat u de benadeelde partij bent. De rechtsbijstand behartigt de belangen van de verzekerde, als die het oneens is met de schadevergoeding van de veroorzaker.